شماره حسابهای شرکت


شماره حساب های شرکت 

 

شماره کارت اقتصاد نوین به نام احمد مصدق :   8553-5861-1211-6274

شماره کارت تجارت به نام احمد مصدق :         3176-7063-5320-6273